HURTOWNIA KOSMETYKÓW

RODO

Klauzula informacyjna administratora

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  RODO),  uprzejmie informuję, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez An-Mar sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie (62-020) przy ul. Poznańskiej 91, KRS: 0000095586, REGON: 630963430, NIP: 7792088639, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł. pełniącą funkcję administratora danych osobowych.

 

1.  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować poprzez e-mail biuro@anmar.com.pl

2.  Dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 Ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a) podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy,

b) organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym  okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5.  Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7.  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się  ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wymaganych danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

61 81 81 399 biuro@anmar.com.pl

NEWSLETTER

Zapisz się do naszej subskrypcji, żeby otrzymywać aktualną ofertę na e-mail.